Regulamin bonów rabatowych

Regulamin bonów rabatowych OwoceDoDomu.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bonu rabatowego (zwanego dalej Bonem) przez Uczestników Akcji promocyjnej w sklepie internetowym pod nazwą OwoceDoDomu.pl (zwanego dalej Sklepem).

1.2. Wydawcą Bonu jest firma Krzysztof Zienkiewicz GASTRO FOOD z siedzibą w Gdyni, ul. Światowida 8a, 81-543 Gdynia, NIP 5861956837, REGON 221020922 prowadząca Sklep.
1.3. Uczestnikiem niniejszej Akcji promocyjnej jest konsument, który nabywa towary/ produkty w ramach Akcji promocyjnej, będący Klientem Sklepu, o którym mowa w regulaminie Sklepu zamieszczonym pod adresem: 
Regulamin - owocedodomu, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie  newsletteru Sklepu (zwany dalej Uczestnikiem).
1.4. Niniejsza Akcja promocyjna to promocja, w Sklepie, organizowana przez Wydawcę Bonu, w ramach której, Klientom ww. sklepu internetowego  wydawane są Bony rabatowe, możliwe do zrealizowania na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Informacje o Bonie rabatowym

2.1. Bon jest wydawany na okaziciela w wersji papierowej lub elektronicznej. Umożliwia on dokonanie jednorazowego zakupu towarów/ produktów w Sklepie, dostępnym pod adresem owocedodomu.pl.
2.2. Realizacji podlegają tylko ważne Bony. Ważnym Bonem jest bon, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a. został wydany przez Wydawcę Bonu lub osobę przez niego upoważnioną;

b. nie został uszkodzony mechanicznie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na nim informacji;

c. nie został już uprzednio zrealizowany;

d. został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności (zob. pkt 3.11. poniżej) na zasadach określonych w Regulaminie.
2.3. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu niespełniającego wymogów wskazanych powyżej, Wystawca Bonu jest uprawniony do odmowy realizacji danego Bonu.
 

3. Zasady skorzystania z Bonu rabatowego

3.1. Skorzystanie z Bonu jest dobrowolne.
3.2. Na Bonie podana jest jego wartość brutto. Rabat z tytułu Bonu jest dzielony i rozkładany proporcjonalnie na wszystkie towary/ produkty zakupione podczas jednej transakcji w Sklepie.

3.3. Rabat naliczany przy wykorzystaniu Bonu.

3.4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne ani na inny Bon.

3.5. Bony nie podlegają łączeniu.
3.6. Każdy Bon można wykorzystać tylko do jednej transakcji.

3.7. Bon nie może być wykorzystany wstecz tzn. w stosunku do zakupów dokonanych w przeszłości.

3.8. Aby zrealizować Bon należy złożyć zamówienie jako zalogowany użytkownik w sklepie internetowym owocedodomu.pl i w koszyku w polu ‘dodaj kod rabatowy’ wpisać numer umieszczony na Bonie i kliknąć ikonę ‘dodaj’, w okresie, o którym mowa w pkt.3.11. 
3.9. Brak zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania z Bonu przy danej transakcji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za towary/produkty oznacza, iż Uczestnik nie wyraża woli skorzystania z Bonu w odniesieniu do dokonanej transakcji.

3.10. Aby wartość Bonu została odjęta od sumy zamówienia w koszyku, zamówienie musi spełniać warunek minimalnej sumy zamówienia, która jest zapisana w regulaminie Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.3 Regulaminu.

3.11. Bon należy zrealizować przed upływem daty ważności podanej na Bonie lub/i podanej w treści informacji towarzyszącej przydzieleniu Bonu (zawartej w szczególności w treści mail’a promocyjnego, sms’a promocyjnego, opublikowanej na stronie internetowej w związku z Akcją promocyjną).
 

4. Odpowiedzialność i reklamacje

4.1. Wydawca Bonu nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Uczestnikowi.

4.2. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy Bonu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu lub  z tytułu udostępnienia przez Uczestnika Bonu osobie trzeciej.
4.3. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu upływu okresu ważności Bonu.

4.4. Wszelkie reklamacje związane z Bonem będą rozpatrywane przez Wydawcę Bonu w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Uczestnika. Reklamacje związane z Bonem mogą być składane listownie na adres Krzysztof Zienkiewicz GASTRO FOOD z siedzibą w Gdyni, ul. Światowida 8a lub mailowo: reklamacja@owocedodomu.pl .
4.5. Towar/ produkt nabyty przez Uczestnika w sklepie  owocedodomu.pl z wykorzystaniem Bonu podlega reklamacji na zasadach przewidzianych w regulaminie sklepu owocedodomu.pl, o którym mowa w punkcie 1.3 Regulaminu.

 

 5. Postanowienia końcowe

5.1.  Krzysztof Zienkiewicz GASTRO FOOD z siedzibą w Gdyni zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie i do informowania o jego zmianach przez udostępnienie zmienionej wersji na stronie internetowej owocedodomu.pl. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

5.2. Wykorzystanie Bonu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

5.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2020.