Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OWOCE DO DOMU Z DNIA 01.07.2020r,

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego pod nazwą Owoce do domu (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”)

2. Sklep Internetowy działający pod adresem strony internetowej:  https://owocedodomu.pl prowadzony jest przez firmę: Krzysztof Zienkiewicz Gastro Food z siedzibą przy ul. Architektów 14, (81-528) Gdynia, NIP 5861956837, REGON 221020922.

3. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Ceny produktów dostępnych w Sklepie Internetowym (Towarów) są cenami brutto, są przedstawione w złotych polskich i nie obejmują kosztów dostawy.

5. Koszty dostawy obejmują opłatę za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy podany przez Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i są kosztami brutto.

6. Sprzedawca realizuje usługi świadczone w Sklepie Internetowym na obszarze, opisanym w zał. 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego część.

 

II. Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zawierania za jego pośrednictwem Umów Sprzedaży;

2. Sprzedawca –  Krzysztof Zienkiewicz Gastro Food z siedzibą przy ul. Architektów 14, (81-528) Gdynia, NIP 5861956837, REGON 221020922.

3. Klient - użytkownik Sklepu Internetowego, będący Konsumentem (pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej, w tym zawarcia umowy sprzedaży na odległość, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub Przedsiębiorcą (podmiotem nie będącym Konsumentem, będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży w związku z tą działalnością).

4. Strona Internetowa - strona internetowa https://owocedodomu.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

5.Towar - produkt oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.

6.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pomocą środka porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

7.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży na odległość wskazanych przez Klienta Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8. Realizacja zamówienia – czynności administracyjne Sprzedającego polegające na obsłudze administracyjnej zamówienia i dostawy.

9. Dostawa- dostarczenie Klientowi przez Sprzedającego zamówionego Towaru na obszarze i zgodnie z harmonogramem sprecyzowanymi w załączniku 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiące wykonanie Umowy Sprzedaży, za pomocą transportu własnego Sprzedającego lub przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej.

10. Konto Internetowe - baza zawierająca dane Klienta umożliwiająca składanie i realizację zamówień w Sklepie Internetowym oraz gromadzenie Punktów (Konto).

11. Login – ciąg znaków składających się z liter i/lub cyfr stanowiący ustalony przez Klienta indywidualizujące go oznaczenie, przypisany do danego Klienta i umożliwiający późniejszą jego identyfikację podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, wymagany wraz z hasłem do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

12. Hasło-ustalony przez Klienta ciąg znaków, wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

13. Program –  Program Lojalnościowy prowadzony przez Sprzedawcę, na podstawie którego Klient może uzyskać określone produkty lub usługi w zamian za uzyskane Punkty.

14. Punkty – jednostki przypisywane do Konta Klienta w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: https://owocedodomu.pl/, uzyskiwane w zamian za zakup produktów  oferowanych bezpośrednio przez Sprzedawcę. Punkty nie są środkami płatniczymi i nie podlegają wymianie na pieniądze.

 

III. Warunki i zasady korzystania ze Sklepu

 

1. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest możliwe po uprzedniej rejestracji i utworzeniu Konta Internetowego.

2. W Sklepie Internetowym dostępne są zdjęcia, a opisy jedynie w przypadku wybranych Towarów. Zdjęcia Towarów dostępne w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy.

3. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.

4. Zamówienia można składać wyłącznie po zalogowaniu się do Konta Internetowego.

5. Rejestracja w Sklepie Internetowym polega na:

a) wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://owocedodomu.pl w zakładce Rejestracja.

b) akceptacji postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i złożeniu oświadczenia, że Klient ma ukończone 18 lat,

6. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) login i hasło, które będzie wykorzystywał do logowania się do Konta w Sklepie Internetowym.

7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany przez siebie w toku rejestracji adres e-mail, wiadomość zawierającą potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym, którego użycie jest wymagane do zakończenia procesu rejestracji.

8. Przystępując do zakupów w Sklepie Internetowym, Klient uzupełni pozostałe dane potrzebne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, co umożliwi realizowanie  składanie Zamówień.

9. Klient ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest powstrzymywać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Klienta, który korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu.

10. Klient w każdym czasie może usunąć Konto. Usunięcie Konta nie wpływa na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Umowy Sprzedaży.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym z postanowieniami Regulaminu korzystaniem ze Sklepu Internetowego.

12. Zamieszczone w Sklepie Internetowym treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż przewidziany Regulaminem jest bezprawne.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Sklep Internetowy  z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.

15. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego Konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz przyczynach zawieszenia.

 

 

IV. Warunki Składania Zamówień

 

1.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza zamówień w Sklepie Internetowym.

2.Realizacja zamówienia następuje  od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00 i w soboty w godz.: 8:00-14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone poza powyższymi godzinami  będą zrealizowane w następnym dniu roboczym.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany  okresu Realizacji zamówienia i Dostawy. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym czasookresie Realizacji zamówienia i Dostawy.

2. Wymagania sprzętowe:

a) platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 i 256 kolorach

b) dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaScript

c) aktywne konto poczty elektronicznej

d) aktywny numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami firmy Gastro Food Krzysztof Zienkiewicz.

3. Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym po uprzednim zalogowaniu się do swojego Konta, akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego i Polityki Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Użytkownik składając Zamówienie powinien dokonać wyboru rodzaju i ilości poszczególnych Towarów, formy płatności oraz formy dostawy, a także wskazać miejsce dostawy Towarów oraz wskazać czy żąda wystawienia faktury VAT, a jeśli tak - podać dane niezbędne do jej wystawienia.

5. Towary mogą być objęte limitem ilości sztuk lub limitem wagowym, który Klient może zakupić składając Zamówienie. W takim przypadku, gdy zakres zamówienia przekroczy dopuszczalny limit, Klient zostanie poinformowany o maksymalnym dopuszczalnym limicie.

6. W przypadku stwierdzenia niedostępności Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem Klienta, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny niedostępnego Towaru, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną za taki Towar sumę.

7. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z indywidualnym numerem zamówienia.

 

V. Płatność

 

1. Zapłata za Towary nabyte za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje on-line z wykorzystaniem karty płatniczej lub przelewu on-line (Przelewy24)

2. Klient dokonuje wyboru metody płatności podczas składania Zamówienia.

3.  Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotnej informacji od operatora płatności o pozytywnym przyjęciu płatności.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych form płatności. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie metody płatności.

5. Gdy płatność za Towar nie zostanie zlecona w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

 6. O peratorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

      Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
      KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VI. Dostawa i odbiór Towaru

 

1. Zamówione Towary dostarczane są wyłącznie na terenie obszaru, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Dostawa Towarów jest realizowana od poniedziałku do piątku w godz.: 8: 00 – 16: 00 i 16:00 - 21:00 a w soboty w godz.: 8: 00 – 14: 00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem postanowień harmonogramu w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Dostawa zamówionych Towarów następowała niezwłocznie, zgodnie z harmonogramem opisanym w załączniku 1 do Regulaminu. W przypadku niemożliwości Dostawy Towaru na warunkach wskazanych w Regulaminie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie.

4. Dostawa Towaru realizowana jest transportem własnym Sprzedającego lub zleconym przez Sprzedającego.

5. Minimalna wartość zamówienia to 80 zł brutto.

6. Koszt Dostawy Towaru w całości pokrywa Klient według następującego cennika:

a) wartość zamówienia do kwoty 150 zł brutto – dostawa 10 zł brutto.

b) wartość zamówienia powyżej kwoty 150 zł brutto – dostawa bezpłatna

7.Koszt dostawy jest każdorazowo widoczny podczas składania Zamówienia i w jego podsumowaniu.

8. Własność Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego odbioru od dostawcy, pod warunkiem uprzedniej zapłaty ceny.

9. Towar dostarczany jest wraz z dokumentem sprzedaży, tj. odpowiednio paragonem fiskalnym lub fakturą VAT w przypadku, gdy Klient zażądał wystawienia faktury i podał informacje niezbędne do jej prawidłowego wystawienia.

10. Zamawiający składając Zamówienie zobowiązuje się do tego, że on lub osoba przez niego upoważniona będzie obecna pod adresem dostawy. 

11. Przy składaniu zamówienia Klient jest obowiązany poinformować Sprzedawcę o wszelkich okolicznościach wpływających na brak możliwości odbioru na warunkach określonych w ust. 9 powyżej – np. o objęciu go kwarantanną, bądź inną formą izolacji z przyczyn sanitarno – epidemiologicznych. W takim przypadku możliwa jest dostawa bezkontaktowa na warunkach indywidualnie ustalonych z Klientem.

12. Sprzedawca ma prawo odmówić dostawy, jeśli mogłoby to spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia dostawcy.

13. W przypadku niedostarczenia Zamówienia z powodu nieobecności Klienta w wybranym przez niego podczas składania Zamówienia terminie i przedziale czasowym pod adresem dostawy Zamówienie zostanie anulowane, a kwota, którą Klient zapłacił zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana, z potrąceniem kosztów Dostawy oraz kosztów konfekcjonowania Towaru dowiezionego na adres podany przez Klienta.

VII.  Program Lojalnościowy

1.     Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez firmę: Krzysztof Zienkiewicz GASTRO FOOD na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i opiera się na zasadach zdobywania Punktów, przyznawanych  w związku z realizacją przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym. Za każde wydane 1 zł zrealizowanego zamówienia Klient otrzymuje 1 punkt. Program Lojalnościowy może być ograniczony czasowo.

2. Punkty mogą być przyznawane także w ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Sprzedawcę o czym Klient informowany jest w na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca może określać za jakie inne czynności bądź działania mogą być przyznawane Punkty.

3.     Na jednym Koncie Klienta mogą być naliczane Punkty tylko jemu przyznane. Klient nie może zbyć ani przekazywać zgromadzonych Punktów  osobom trzecim.

4.     Sprzedawca przekaże i udostępni nabycie upustu przez Klienta poprzez udostepnienie stanu zgromadzonych Punktów na Koncie Klienta.

5.     Program opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której za nabycie produktów oferowanych przez Sprzedawcę, do Konta Klienta przypisane zostaną Punkty, które Klient będzie mógł przeznaczyć na   upusty przeliczane 100 punktów = 1 zł upustu od kwoty zrealizowanego zamówienia. Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za realizację zamówienia, określa Sprzedawca.

6. Przyznane Punkty Klient będzie mógł wymienić upust do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu. Punkty otrzymane przez Klientów w Programie  mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celu otrzymania upustów w zakupie produktów w Sklepie Internetowym.

7.     Przyznawanie Punktów Klientowi odbywa się na podstawie zrealizowanych i w pełni opłaconych zamówień sklepie internetowym https://owocedodomu.pl/. Informacja o ilości Punktów przyznawanych i czasie ich ważności w związku z realizacją zamówienia bądź innymi czynnościami będzie dostępna na Koncie Klienta.

8.    Każda prawidłowo rozpoznana transakcja, za którą Klient  może otrzymać Punkty jest widoczna w historii transakcji na Koncie Klienta.

9.   Jeśli transakcja zostanie anulowana, a punkty zostały już przyznane, wówczas mogą zostać one cofnięte. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji. Klient  każdorazowo otrzyma szczegóły w wiadomości e-mail.

10. Punkty mogą zostać anulowane (wyzerowanie) po upływie 365 dni  od daty ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta.

11.     Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Punktów lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta mogą zostać przekazane na adres e-mail reklamacja@owocedodomu.pl. 

12. Sprzedawca może w każdym czasie zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Klient  zostanie poinformowany przynajmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Sprzedawcy. Zakończenie Programu prowadzi do utraty zebranych Punktów, bez rekompensaty.

 

VIII. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 

1. Klient odbierając przesyłkę z Towarem od dostawcy, powinien sprawdzić stan Towarów oraz ich zgodność z Zamówieniem i pokwitować odbiór z jednoczesną adnotacją, że Towar został dostarczony w stanie nieuszkodzonym albo, że Towar ma wady z jednoczesnym opisem tych wad, bądź, że przesyłka jest niekompletna.

2. Klientowi przysługuje możliwość wysłania Reklamacji poprzez wiadomość e-mail na adres reklamacja@owocedodomu.pl . Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej maksymalnie w ciągu 1 godziny od momentu odbioru towaru od dostawcy oraz przedłożenia dokumentacji fotograficznej przedstawiającej odebrany Towar. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji Klient zostanie poproszony o podanie numeru konta bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu kwoty wynikającej ze zgłoszonej reklamacji.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Towar oferowany w Sklepie Internetowym należy do kategorii produktów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, co wyłącza prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego, a to stosownie do przepisu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 Ustawy o prawach konsumenta.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i Załączników do niego.

2. Sprzedawca będzie informował Klientów o każdorazowej zmianie w zakresie postanowień Regulaminu nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie takiej zmiany, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na głównej stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości e-mail przesłanej zarejestrowanym Klientom, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje wprowadzanych przez Sprzedającego zmian w Regulaminie może zrezygnować z Konta Klienta w Sklepie Internetowym usuwając je. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów, którzy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wprowadzeniu zmian w Regulaminie nie usunęli Konta.

3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

 

  Załącznik 1

 

Harmonogram dostaw:

Strefa 1 – Poniedziałek, Środa, Piątek

Strefa 2 – Wtorek, Czwartek, Sobota

STREFA 1 STREFA 2

Poniedziałek

Środa

Piątek

Wtorek

Czwartek

Sobota

GDAŃSK GDAŃSK
Aniołki Osowa
Borkowo BANINO
Brętowo BARNIEWICE
Brzeźno BOJANO
Chełm CHWASZCZYNO
Jasień DOBRZEWINO
Jelitkowo KIELNO
Karczemki KOLECZKOWO
Kiełpino Górne MISZEWKO
Kokoszki MISZEWO
Kowale NOWY ŚWIAT
Letnica PĘPOWO
Lipce RĘBIECHOWO
Łostowice TUCHOM
Maćkowy NOWY TUCHOM
Matarnia SOPOT
Matemblewo Brodwino
Migowo Centrum Południe – Kościuszki
Młyniska Dolny Sopot
Morena Górny Sopot
Nowy Port Gręzowo
Oliwa Kamienny Potok
Olszynka Karlikowo
Orunia Leśna Polana
Orunia Górna Lisie Wzgórze
Piecki Osiedle Mickiewicza
Przeróbka Przylesie
Przymorze Sopocki Las
Rudniki Sopot Centrum
Siedlce Stawowie
Stogi Świemirowo
Strzyża Zajęcze Wzgórze
Suchanino GDYNIA
Środmieście Chwarzno 
Św. Wojciech Chylonia
Tysiąclecia Cisowa
Ujeścisko Dąbrowa
VII Dwór Demptowo
Wejhera Działki Leśne
Wrzeszcz Grabówek
Wzgórze Mickiewicza Kamienna Góra
Zaspa Karwiny
Żabianka Leszczynki
OTOMIN Mały Kack
  Obłuże
  Oksywie
  Orłowo
  Pogórze
  Pustki Cisowskie
  Redłowo
  Śródmieście
  Wiczlino
  Wielki Kack
  Witomino
  Wzgórze św. Maksymiliana
  KOSAKOWO
  POGÓRZE ( WIEŚ)
  RUMIA
  REDA